Trybunał Pracy w UK i Apelacja

Trybunał Pracy w UK Kancelaria KL Law

Trybunał Pracy w UK i Apelacja

Przegrałeś sprawę w Trybunale Pracy? Co dalej?

Orzeczenie Trybunału Pracy jak każde inne orzeczenie sądu pierwszej instancji może zostać podważone.

Istnieją 2 drogi do zakwestionowania decyzji sędziego, mianowicie:

a) wniosek o ponowne rozważenie decyzji (application for reconsideration)

b) apelacja (appeal)

Niniejszy artykuł skupia się wyłącznie na drugiej ścieżce. Sądem desygnowanym do rozpatrzenia apelacji od decyzji trybunałów pracy jest Apelacyjny Trybunał Pracy (Employment Appeal Tribunal), z siedzibą w Londynie.

Trybunał ten posiada odrębny ustrój od trybunałów pracy i własną procedurę postępowania. Zasiadają w nim także sędziowie, od których oczekuje się nieco innych kwalifikacji, aniżeli od sędziów w pierwszej instancji.

Podstawy:

Zasadniczo w apelacji należy wykazać tzw. błąd co do prawa, czyli zarzucić, że trybunał pracy źle zinterpretował prawo na gruncie ustaw i rozporządzeń stanowiących podstawy jego jurysdykcji.

Trybunał co do zasady nie będzie ingerować w ustalenie faktów przez trybunał pierwszej instancji, chyba, że takowe również skutkuje błędem co do prawa. W praktyce określa się orzeczenia tego typu jako “perverse judgments”.

Perversity”, pomimo, że wywodzi się z koncepcji “błędu co do prawa”, w praktyce jest w zasadzie uznawane za odrębną podstawę do apelacji. Zachodzi ono wtedy, gdy żaden trybunał, prawidłowo rozumujący prawo nie doszedłby do takiej decyzji, jaką kwestionujemy. Orzeczenie będzie “perverse”, gdy będzie możliwe uznanie go za “nieracjonalne”, “oczywiście błędne”, “fundamentalnie błędne”, “nie mające absolutnie sensu”. Wystąpi ono również wtedy, gdy Trybunał ustali jakieś fakty, bez jakichkolwiek dowodów.

Pozostałe dwie podstawy apelacji to “bias”, czyli stronniczość oraz “inadequate reasoning”. Ta pierwsza instytucja została omówiona w ramach niniejszego video Stronniczość sędziego – YouTube

Jeśli Państwo przegrali sprawę z zakresu prawa pracy w Trybunale i chcieliby zakwestionować jego decyzję, prosimy o kontakt z naszą Kancelarią pod adresem emailowym kancelaria@kllaw.co.uk lub pod numerem telefonu 0044 1727 568 083.