Marcin Kozik, prawnik

EDUKACJA:

W 2008 roku ukończyłem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskeigo, uzyskując tytuł magistra prawa. Pracę magisterską broniłem u prof. Szpopera, dotyczyła ona ustroju brytyjskiego.

Po obronie wyjechałem do Anglii, gdzie od razu rozpocząłem dalszą edukację na Wydziale Prawa Nottingham Trent University. Studia w Anglii ukończyłem w 2010 roku, uzyskując tytuł Graduate Diploma in Law.

Od października 2012 roku jestem członkiem seminarium doktoranckiego. Obrona pracy doktorskiej umożliwi mi wpis na listę adwokatów w obu jurysdykcjach (polskiej i angielskiej).

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Po przyjeździe do Anglii stawiałem pierwsze kroki w zawodzie w kancelarii Henrys Solicitors w Stockport (wrzesień 2008 – lipiec 2009) jako asystent prawny, gdzie pomagałem w przygotowywaniu spraw polskich klientów.

W sierpniu 2009 powierzono mi prowadzenie polskiego departamentu w Malcolm McGuinness Solicitors. Od tego momentu zacząłem prowadzić sprawy polskich klientów w dużej mierze samodzielnie, zwłaszcza z zakresu prawa pracy, reprezentując przed trybunałami pracy na terenie całego kraju. Reprezentowałem na wszystkich etapach. Od posiedzeń wstępnych po tzw. jurysdykcyjne oraz na rozprawach głównych. Niektóre z rozpraw trwały nawet ponad tydzień. Występowałem przeciwko wielu starszym kolegom, wielu z nich praktykowało już ponad 20 lat. Doświadczenie zdobyłem głównie w sprawach dotyczących niesłusznego zwolnienia, dyskryminacji oraz dotyczących roszczeń kontraktowych. Zajmowałem się także przygotowywaniem wielu spraw z zakresu prawa karnego, od prostych po bardzo skomplikowane. Prowadziłem tutaj również sprawy odszkodowawcze, co doprowadziło do uzyskania odszkodowań dla wielu polskich klientów. Zacząłem pracować w tej firmie nad ekstradycją. Moja pierwsza taka sprawa w 2010 roku dotyczyła klienta, który doznał rażąco nierzetelnego procesu sądowego w Polsce i w ramach obrony w swojej apelacji powoływał się na Artykuł 6 Konwencji Praw Człowieka, złożywszy następnie wniosek do Europejskim Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Zajmowałem się również obsługą polskich przedsiębiorców, prowadząc m.in. sprawy dużej polskiej spółki, mającej sieć polskich sklepów w rejonie North West, wielu polskich firm budowlanych oraz przesiębiorców mających siedzibę w Polsce. Wspólnie z moją koleżanką z Londynu projektowałem także wielostronicową umowę franczyzy, która z tego co wiem, wciąż jest używana przez klienta.

W tej kancelarii zaoferowano mi training contract (odpowiednik polskiej aplikacji adwokackiej/radcowskiej), niemniej jednak porzuciłem tę drogę, w celu uzyskania kwalifikacji jako barrister (adwokat sądowy) w Londynie.

Od lutego 2012 do grudnia 2012 prowadziłem polski departament w Duncan Lewis Solicitors, gdzie zajmowałem się tymi samymi dziedzinami prawa, co wyżej.

Od grudnia 2012 do marca 2014 prowadziłem sprawy w Caveat Solicitors, z zakresu prawa pracy i prawa rodzinnego. W międzyczasie wpółpracowałem z bardzo doświadczonym moim kolegą barristerem nad sprawami polskich klientów o ekstradycję i sprawami gospodarczymi polskich przedsiębiorców na terenie UK.

W czerwcu 2013 uzyskałem pozwolenie od Ministerstwa Sprawiedliwości na prowadzenie własnej Kancelarii „KL Law Ltd.”, zajmującej się reprezentacją przed trybunałami pracy i trybunałem apelacyjnym. Toteż wszelkie sprawy pracownicze, jak również bieżące doradztwo obsługiwane są przez niniejszy podmiot, który nawiasem mówiąc zatrudnia kilku prawników i adwokatów (barristers). Mówimy w trzech językach, t.j. polskim, angielskim i bułgarskim.

Przykłady sprawy, które prowadziłem (nie jest to lista wyczerpująca):

PRAWO PRACY:

Mirek vs Graysons Automotive Services Wygrana apelacja przed Trybunałem Apelacyjnym w Londynie. Sprawa odbyła się przed Prezydent Trybunału Apelacyjnego, Mrs Justice Simler, a dotyczyła przywrócenia terminu w sprawie o dyskryminację (spór o to czy miał miejsce akt ciągły dyskryminacji, czy była to seria niezwiązanych ze sobą incydentów).

Banaszczyk vs Booker limited wygrana apelacja przed Trybunałem Apelacyjnym w Londynie, która z uwagi na precedensowy charakter prawa angielskiego doprowadziła do zmiany interpretacji definicji niepełnosprawności w angielskim prawie pracy. (2015) Orzeczenie można przejrzeć na stronie rządowej:

X vs Y – polubowne rozstrzygnięcie w sprawie o dyskryminację na tle niepełnosprawności. Klient otrzymał £18500 tytułem rekompensaty za obrazę jego uczuć oraz straty finansowe. (2017)

X vs Y – przywrócenie terminu w sprawie o niesłuszne zwolnienie i niewypłacenie urlopu w sprawie Polki, skarżącej polskiego pracodawcę. Trybunał w Leeds (2015)

X vs Y – wygrana przed County Court w Bradford, w sprawie o zaległe wynagrodzenie, pomiędzy tą samą klientką i jej polskim pracodawcą. (2016)

X vs Y – wygrana przed County Court w St. Albans. Reprezentowałem polskiego mechanika, pozwanego za niewłaściwie wykonany remont auta. (2016)

X vs Y – wygrana przed Trybunałem Pracy w Huntingdon, w sprawie o tzw. konstruktywne niesłuszne zwolnienie (constructive dismissal) i brak warunków zatrudnienia na piśmie (failure to provide written particulars of employment). Po zakończeniu posiedzenia uzyskałem koszta postępowania przeciwko reprezentantowi pracodawcy (2015)

X vs Y – wygrana przed Trybunałem Pracy w Huntingdon w sprawie o niesłuszne zwolnienie polskiej klientki. Jedny z zagadnień spornych było to, czy w ogóle doszło do zwolnienia. (2015)

X vs Y – wygrana przed Trybunałem Pracy w Croydon, w kilkudniowej sprawie o dyskryminację polskiego pracownika z uwagi na jego narodowość. (2015)

X vs Y – wygrana przed Trybunałem Pracy w Croydon w sprawie o niesłuszne zwolnienie. (2016)

X vs Y – polubowne rozstrzygnięcie w sprawie o dyskryminację z uwagi na niepełnosprawność (brak przystosowania miejsca pracy do niepełnosprawności klientki oraz harassment). Otrzymała £19700 tytułem rekomensaty za obrazę jej uczuć. (2014)

X v Y – polubowne rozstrzygnięcie w sprawie o dyskryminację bezpośrednią. Nasza klientka uzyskała kwotę £9000.00 tytułem rekompensaty za obrazę uczuć oraz utratę zarobków. (2011)

PK v AT ltd. – odrzucenie apelacji przez Apelacyjny Trybunał Pracy przeciwko naszemu klientowi, zanim trafiła ona na posiedzenie”

Pawel K. v Alba Transport Limited – wygrana w sprawie o niesłuszne zwolnienie, 3 dniowa rozprawa przed Trybunałem Pracy w Leeds, klient otrzymał £42837.50 tytułem odszkodowania za utratę zarobków, bezprawnego potrącenia z wynagrodzenia, oraz „utratę praw ustawowych”. Część odszkodowania w zakresie niesłusznego zwolnienia została podwyższona o 25% w związku z odejściem od zasad prowadzenia procedury dyscyplinarnej, czyli o ustawowe maksimum. Moim przeciwnikiem był adwokat mający ponad 16 letnie doświawdczenie, który jest również partnerem jednej z największych kancelarii w Leeds, Yunus Lunat (solicitor advocate). (2011)

X v X&Y – Wygrana Pre-Hearing Review przed Trybunałem Pracy w Leeds, przywrócenie terminu do wniesienia sprawy o dyskryminację w pracy. Moim przeciwnikiem była barrister z 25 letnim doświadczeniem. Jest to bardzo trudny argument prawny, a trybunały bardzo niechętnie przywracają terminy do wniesienia pozwów. (2011)

X v Y – Wygrana Pre Hearing Review przed Trybunałem Pracy w Leicester. Zagadnienia jurysdykcyjne, które były przedmiotem posiedzenia: res judicata, issue estoppel, sprawa została następnie bardzo szybko rozstrzygnięta polubownie, klient otrzymał £7500 za dyskryminację w pracy (2011)

X v Y – Polubowne rozstrzygnięcie w sprawie o zwolnienie z powodu ciąży, klientka otrzymała £6000

X v Y – Wygrana w sprawie o niesłuszne zwolnienie przed Trybunałem Pracy w Birmingham, klient (pracownik magazynu) otrzymał £14550 odszkodowania za teraźniejszą i przyszła utratę zarobków. Moim przeciwnikiem był solicitor, który pracuje w zawodzie od 10 lat. Rozprawa trwała tydzień. (2010)

X v Y – Wygrana w sprawie o dyskryminację rasową, niesłuszne zwolnienie, zaległą wypłatę wynagrodzenia oraz brak pisemnych warunków pracy i płacy, Trybunał Pracy w Birmingham. Klient otrzymał £23600 odszkodowania za „obrazę uczuć”, natychmiastową utratę zarobków, dodatkowe odszkodowanie za brak pisemnych warunków pracy i płacy oraz tytułem zaległego wynagrodzenia. Pozwana firma reprezentowała się sama. (2009)

X&Y v Z – Polubowne rozstrzygnięcie sprawy o niesłuszne zwolnienie, zarzuty: niedopełnienie procedury zwolnienia, wiara w przewinienie pracowników nie oparta na rzetelnych podstawach. Klienci otrzymali po £3000 każdy. (2010)

X v Y – Polubowne rozstrzygnięcie sprawy o napastowanie seksualne w pracy, zarzuty: jednorazowy akt dyskryminacji, klientka otrzymała £2000 odszkodowania. (2010)

X&Y&Z v T – Polubowne rozstrzygnięcie sprawy o niesłuszne zwolnienie, zarzuty: wiara w przewinienie pracownika oparta na nierzetelnych podstawach, brak rzetelnego dochodzenia i przesłuchania pracownika. Klienci otrzymali po £7750 odszkodowania każdy. (2010)

X v Y – Polubowne rozstrzygnięcie sprawy o niesłuszne zwolnienie, zarzuty „jak wyżej”, klientka otrzymała £6000 odszkodowania. (2010)

X v Y – Polubowne rozstrzygnięcie w sprawie o niesłuszne zwolnienie oraz brak pisemnych warunków pracy i płacy, klient otrzymał £3800 po zaledwie miesiącu od wniesienia sprawy. (2011)

X v Y – Polubowne rozstrzygnięcie w sprawie o niesłuszne zwolnienie z powodu ciąży, klientka otrzymała £11500. (2011)

X v Y – Polubowne rozstrzygnięcie w sprawie o działalność konkurencyjną wobec pracodawcy. (2009)

EKSTRADYCJA:

(przykłady spraw uprzednio prowadzonych)

Polska v X – Sprawa na podstawie Artykułu 6 EKPC, LJ Toulson rozpatrzył apelację, pomimo wniesienia jej po terminie (udany argument prawny, gdyż nastąpiło to z winy pracowników sądu), próbowaliśmy sprawę oddać do Supreme Court (Sądu Najwyższego), w chwili obecnej czekamy na dalszy rozwój postępowania w Europejskim trybunale Praw Człowieka. Moja pierwsza sprawa o ekstradycję.

Polska v X & Y – 6 grudnia 2011, połączona sprawa dwóch obywateli polskich o ekstradycję przed sądem w Westminster, zawieszona na uzyskanie odpowiedzi rządu polskiego w sprawie o naruszenie praw konwencyjnych obu klientów.

Polska v X – wygrana w sprawie o ekstradycję do Polski. Udany argument na podstawie sekcji 4 Extradition Act 2003.

PRAWO KARNE (przykłady spraw, które prowadziłem):

R v X & X – wynegocjowanie bardzo korzystnej pozycji dla dwóch klientów w sprawie o włamanie do nieruchomości z zamiarem spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Obaj klienci uniknęli kary pozbawienia wolności.

R v X – wyrok uniewinniający przed Sądem Koronnym w Bolton, w sprawie o posiadanie broni w miejscu publicznym oraz tzw. affray.

R v X – wynegocjowanie bardzo korzystnej podstawy przyznania się do winy przez klienta, który spowodował śmierć przez nieostrożną jazdę. Sprawa wymagała całej gamy ekspertyz medycznych. Klient uniknął wyroku skazującego.

R v X – Uzyskanie wyroku uniewinniającego w sprawie o gwałt, Sąd Koronny w Londynie. Klient był uprzednio ścigany na podstawie ENA przez Zjednoczone Królestwo.

R v X – Uzyskanie wyroku uniewinniającego w sprawie o przemoc rodzinną, Sąd Magistracki w Derby

R v X – Uzyskanie wyroku uniewinniającego w sprawie o ciężkie pobicie z uszkodzeniem ciała, Sąd Koronny w Londynie

R v X – Uzyskanie wyroku uniewinniającego w sprawie o ciężkie pobicie z uszkodzeniem ciała, Sąd Koronny w Birmingham

R v X – Uzyskanie wyroku uniewinniającego w sprawie o nadużycie finansowe, Sąd Koronny w Londynie

R v X – Sprawa o ciężkie uszkodzenie ciała w Londynie. Prokurator umorzył postępowanie w pierwszym dniu rozprawy.

PRAWO ODSZKODOWAWCZE (przykłady pozytywnie zakończonych postępowań, które prowadziłem)

X v Y – Polubowne rozstrzygnięcie w sprawie o odszkodowanie za wypadek w pracy, klientka otrzymała £1900, po uwzględnieniu przyczynienia się do wypadku w 50%

X v Y – Polubowne rozstrzygnięcie w sprawie o wypadek przy pracy. Klient, po negocjacjach otrzymał £10000 w ciągu zaledwie 1.5 miesiąca od złożenia listu przedsądowego. Sprawa była rozpoczęta na 3 miesiące przed upływem okresu przedawnienia i dotyczyła złamania nosa.

X v Y – Polubowne rozstrzygnięcie w sprawie o wypadek przy pracy. Klientka otrzymała £11000 odszkodowania za złamanie stopy.

X v Y – Polubowne rozstrzygnięcie w sprawie o wypadek przy pracy. Klientka otrzymała £5000 za nieznaczne poparzenie łydki.

PRZYKŁADY OBECNIE PROWADZONYCH SPRAW, stan na 4 października 2012

X v Y – niesłuszne zwolnienie, Trybunał pracy w Watford

X v Y – niesłuszne zwolnienie, Trybunał pracy w Birmingham, itd., itd.

X v Y – dyskryminacja na tle niepełnosprawności; „direct, indirect discrimination” oraz „failure to make reasonable adjustments” i konstruktywne zwolnienie przed Trybunałem pracy w Manchester (sprawa prowadzona pro-bono)

R v X & Y – spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu u maleńkiego dziecka (s. 18) oraz zaniechanie szukania pomocy medycznej na czas (child neglect). Dwójka oskarżonych.

R v X – sprawa o wielokrotny gwałt

R v X – napaść na tle seksualnym na 13 letnim dziecku

R v X – import sporej ilości extasy do UK

R v X – utrudnianie śledztwa koronerowi (trzech oskarżonych)

R v X – Sekcja 47, sprawa o pobicie na platformie metra w Londynie

R v X – Sprawa o napaść na funkcjonariusza policji

Polska v X&X&Z – Sprawa grupy Polaków o ekstradycję z UK do Polski. Zarzuciliśmy polskim władzom, że nie ujawniają faktycznego stanu populacji polskich więzień (przeludnienia), a także, że stan techniczny jest na tyle zły, że więźniowie odsiadują wyroki w warunkach nieludzkich. Sprawa ciągnie się od 2011, w chwili becnej (4 październik 2012) oczekujemy na pozwolenie na apelację do Sądu Najwyższego. Chcemy zadać pytanie o standard i ciężar dowodu, gdyż uważamy, że nasi klienci udowodnili zarzuty przeciwko polskiej stronie do wymaganego standardu. Dowody, które przedstawiliśmy w sprawie, to m.in. Listy od Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Sprawiedliwości, Dyrektora Służby Więziennej, w których krytykuje się niujawnianie prawdziwej populacji i stanu więzień, wskazuje się na przypadki tortur i innego, nieludzkiego traktowania przez strażników, raport Europejskiej Komisji, który wspierał naszą sprawę, a także raport ekspertów z Uniwersytetu Warszawskiego, który został przygotowany specjalnie na tę sprawę. Raport również potwierdzał nasze zarzuty. Sprawa odbiła się szerokim echem, opisywały ją m.in. Daily Mail, Gazeta Wyborcza, a mnie pytał o nią jeden z polskich dziennikarzy kilka miesięcy temu, wywiad można przeczytać tutaj:

Zainteresowania: Prawo Pracy, Handel Międzynarowody, Polityka, Libertarianizm

Sporty: Koszykówka (regularnie), Siłownia/Crossfit (regularnie)

Od 2013 zapraszam do odwiedzenia mojego blogu, gdzie można będzie znaleźć artykuły dotyczące prawa pracy oraz prawa europejskiego:

www.marcinkozikprawnik.wordpress.com

Artykuły w mediach

Niepełnosprawność w pracy a dyskryminacja w pracy – prawo angielskie

Wiktymizacja w pracy w prawie angielskim

Niesłuszne zwolnienie w prawie angielskim

Łamią twoje prawa pracownicze?

Skontaktować się ze mną można pod następującym adresem emailowym:
marcink.kozik@prawopracy-londyn.co.uk

Tel: 0044 203 021 3210

Kancelaria Prawna, postępowania z zakresu prawa pracy, doradztwo dla pracodawców i pracowników:

Prawnik Prawo Pracy w UK