Kiedy sędzia jest stronniczy? Trybunał Pracy w Anglii.

Stronniczy sędzia? Trybunał uprzedzony do jednej ze stron?

Niniejszy artykuł powinien rozwiać wątpliwości na temat stronniczości trybunałów pracy.

Zgodnie z wszelkimi nowoczesnymi zasadami prawa proceduralnego, a zwłaszcza w kontekście artykułu 6 Konwencji Praw Człowieka, kazda strona w postępowaniu sądowym dotyczącym swoich “cywilnych praw i obowiązków” ma prawo do sprawiedliwego procesu przed bezstronnym i niezawisłym sądem, bądź trybunałem.

“Stronniczość” w angielskim prawie proceduralnym pracy może przybrać 2 postaci; tj. rzeczywista stronniczość (actual bias) i wrażenie stronniczości (appearance of bias). Proszę przymknąć oko na przełożenie tych terminów na język polski, gdyż niniejsze instytucje są właściwe prawu angielskiemu.

Przyjmuje się, że “sprawiedliwość procesu powinna być nie tylko w pełni osiągnięta, ale także w sposób, który nie pozostawia ku temu żadnej wątpliwości”. Wrażenie stronniczości może wystąpić w przypadku, gdy sędzia będzie stroną postępowania, albo ma finansowy interes w takim, a nie innym wyniku sprawy (chyba, że jest on “de minimis”). W takiej sytuacji domniemuje się, że sędzia jest stronniczy i powinien zostać zdyskwalifikowany od orzekania, ponieważ nie można być sędzią we własnej sprawie.

Z kolei samo zachowanie sędziego może powodować podejrzenie co do tego, czy sędzia rzeczywiście jest bezstronny. Taką sytuację analizowała Izba Lordów (gdy była jeszcze sądem najwyższym w UK), uzając, że spotykając się z zarzutem stronniczości sędziego, sąd orzekający musi mieć wzgląd na wszystkie okoliczności mające wpływ na rozprawę (również samo wyjaśnienie złożone przez sędziego, który jest oskarżony o stronniczość) i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy w tych okolicznościach, sprawiedliwy i mający wiedzę na temat sprawy obserwator mógłby uznać, że trybunał, czy sąd rzeczywiście nie był bezstronny.

Odpowiedzi na pytanie o bezstronność sędziego można szukać w następujących okolicznościach;

a) powiązania zawodowe

b) wcześniejsze orzekanie w tej samej sprawie

c) wcześniejsze zaangażowanie sędziego na szczeblu legislacyjnym

d) związki między niewykwalifikowanymi członkami panelu sędziowskiego, a stronami (obok sędziego zawodowego w niektórych sprawa zasiada przedstawiciel związków zawodowych oraz organizacji pracodawców)

e) przerywanie przesłuchania przez sędziego, negatywne komentrze oraz nieprzyjemny język

f) zachowanie, które jest przychylne tylko jednej ze stron

g) oświadczenie sędziego wskazujące na przekonanie o wyniku, zanim zakończy się rozprawa

h) sposób przesłuchiwania strony, lub świadka przez trybunał

i) opieranie się na okolicznościach, które nie były przedmiotem rozpznania na posiedzeniu

j) dopuszczenie na ostatnią chwilę nowych dowodów na rozprawie

k) oparcie się na zasadach prawnych wynikających z poprzednich orzeczeń (authorities), które nie były w ogóle podniesione przez strony

l) oparcie się na informacji uzyskanej od osoby trzeciej

m) członek panelu orzekającego zapadł w sen podczas posiedzenia

Każda z opisanych wyżej sytuacji powinna być rozpatrzona indywidualnie. Nie można przyjąć, że wystąpienie którejkolwiek z powyższych wskazuje automatycznie na stronniczość. Aby sformułować taki zarzut, należy skonsultować wcześniej odpowiedni wniosek z prawnikiem praktykiem.

Wystąpienie stronniczości będzie podstawą do uchylenia orzeczenia, więc pomimo iż wystęuje bardz rzadko, nie powinno zostać zignorowane.

W przypadku chęci zasięgnięcia informacji na temat podważenia wyroku z powodu braku bezstronności sędziego, prosimy skontaktować się z naszym biurem, pod adresem emailowym: kancelaria@prawopracy-londyn.co.uk