Rozwód w Anglii – zmiany w prawie

Zmiany w prawie rozwodowym w Anglii

Rozwód w UK zmiany w prawie

Niniejszy artykuł po krótce przybliży przepisy prawne dotyczące rozwodu w obrębie jurysdykcji Anglii i Walii, bowiem Szkocja posiada własną jurysdykcję, która rządzi się swoimi prawami.

Na samym początku należy nadmienić, iż prawo angielskie przewiduje możliwość uzyskania rozwodu dopiero wtedy, gdy związek małżeński trwa co najmniej rok. W przeciwnym razie, można starać się o uzyskanie separacji i dopiero po odpowiednim czasie złożyć pozew rozwodowy.

Obowiązującą od 1973 roku przesłanką do uzyskania rozwodu w Anglii i Walii jest udowodnienie iż nastąpił trwały rozpad związku małżeńskiego w oparciu o co najmniej jeden z pięciu powodów: a) zdrada, b) nierozsądne zachowanie, c) porzucenie, d) dwuletnia separacja (za zgodą małżonka), e) pięcioletnia separacja (bez konieczności uzyskania zgody małżonka).

W czerwcu 2020 roku, parlament brytyjski przegłosował propozycję reformy prawa rozwodowego, która przewiduje rozwód bez orzekania o winie, tzw. “no fault divorce”. Jak sama nazwa wskazuje małżonkowie nie będą musieli wzajemnie oskarżać się o rozpad małżeństwa powołując się na jeden z pięciu wymienionych wyżej powodów. Co więcej, pozew rozwodowy będą mogli złożyć wspólnie.

Nazewnictwo również ulegnie zmianie. Decree nisi, czyli dokument stwierdzający, iż sąd nie widzi przeszkód do udzielenia rozwodu będzie nosił nazwę conditional order, natomiast decree absolute stanie się final order.

Do tej pory, w momencie uzyskania decree nisi należy odczekać co najmniej 6 tygodni, by móć starać się o uprawomocnienie rozwodu, czyli decree absolute. Czas oczekiwania pomiędzy conditional order a final order nie zmieni się. Nowe prawo przewiduje jednak, iż będzie musiało upłynąć co najmniej 20 tygodni pomiędzy otrzymaniem przez pozwanego pozwu rozwodowego a możliwością złożenia wniosku o conditional order przez powoda lub powódkę. Ten czas ma służyć temu, aby małżonkowie dobrze przemyśleli czy aby na pewno chcą się rozwieść.

Nowe przepisy wejdą w życie 6 kwietnia 2022 roku.

W momencie składania pozwu rozwodowego czy to tradycyjną drogą pocztową lub online należy uiścić opłatę sądową, która obecnie wynosi 593 funty bądź alternatywnie złożyć odpowiedni wniosek o zwolenienie z tejże opłaty. Jej wysokość może ulec zmianie.

Jeśli chcieliby Państwo zasięgnąć szczegółowych informacji na temat powyższych zagadnień albo skonsultować konkretną sytuację, zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią.

Autorem tekstu jest Magdalena Łappa, dyrektor Kancelarii KL Law ltd.