Rozwód w Anglii

blog-law-2

Rozwód w prawie angielskim

Rozpad związku małżeńskiego nigdy nie jest przyjemnym przeżyciem, a rozstanie małżonków kiedyś sobie bardzo bliskich może być dużym obciążeniem psychicznym. Wiele osób zastanawia się czy jest możliwy szybki i w miarę bezbolesny rozwód, czy też procedura musi być zawsze czasochłonna. Niniejszy artykuł po krótce przybliży przepisy prawne dotyczące rozwodu w obrębie jurysdykcji Anglii i Walii, bowiem Szkocja posiada własną jurysdykcję, która rządzi się swoimi prawami.

Na samym początku należy nadmienić, iż prawo angielskie przewiduje możliwość uzyskania rozwodu dopiero wtedy, jeśli związek małżeński trwał co najmniej rok. W przeciwnym razie, można starać się o uzyskanie separacji i dopiero po odpowiednim czasie złożyć pozew rozwodowy.

Związek małżeński nie musiał zostać zawarty w Anglii lub Walii, by móc tutaj złożyć pozew rozwodowy natomiast przynajmniej jeden z małżonków musi zamieszkiwać niniejszą jurysdykcję (w obecnej chwili wystarczy sześciomiesięczny pobyt), bowiem regulacje dotyczące domicylu (z ang. domicile) oraz stałego miejsca zamieszkania (z ang. habitual residence) decydują o możliwości przeprowadzenia rozwodu na terenie jurysdykcji angielskiej.

Przesłanką do uzyskania rozwodu w Anglii i Walii jest udowodninie iż nastąpił trwały rozpad związku małżeńskiego w oparciu o co najmniej jeden z pięciu powodów: a) zdrada, b) nierozsądne zachowanie, c) porzucenie, d) dwuletnia separacja (za zgodą małżonka), e) pięcioletnia sepracacja (bez konieczności uzyskania zgody małżonka).

Pozew rozwodowy może zostać złożony drogą pocztową, potrzebne będą wówczas jego trzy kopie lub drogą elektroniczną, tzn. online. W obu przypadkach potrzebna będzie kopia aktu ślubu przetłumaczona na język angielski, jeśli akt został sporządzony w innym języku. Angielski akt ślubu nie zawiera informacji o zmianie nazwiska po zawarciu małżeństwa. Jeśli doszło do takiej zmiany, a dokładniej jeśli jeden z małżonków po zawarciu małżeństwa posiada dwa nazwiska, potrzebny będzie dodatkowo oficjalny dokument potwierdzający dodanie nazwiska po jednym z małżonków (np. deed poll).

W momencie składania pozwu rozwodowego należy uiścić opłatę sądową w wysokości 550 funtów (w obecnej chwili) lub złożyć odpowiedni wniosek o zwolenienie z tejże opłaty.

Jeśli wszelkie wymogi zostaną spełnione oraz małżonek wyrazi zgodę na rozwód, można wówczas złożyć wniosek o decree nisi. Jest to dokument stwierdzający, iż sąd nie widzi przeszkód do udzielenia rozwodu. Zostaje on odczytany na sali sądowej przez sędziego zazwyczaj bez obecności stron a następnie wysłany do małżonków. W momencie uzyskania decree nisi należy odczekać co najmniej 6 tygodni, by móć starać się o uprawomocnienie rozwodu, tzw. decree absolute. W okresie 6 tygodni każda ze stron może jeszcze zmienić zdanie. Dopiero uzyskanie decree absolute oznacza uzyskanie rozwodu.

Procedura rozwodowa nie przewiduje ani ustalenia opieki nad dziećmi ani podziału majątku, są to odrębne procedury. Należy jednak zauważyć, że jeśli ma dojść do ewentualnego podziału majątku, to na pozwie rozwodowym trzeba zaznaczyć odpowiednie rubryki umożliwiające późniejszy podział.

Jeśli chcieliby Państwo zasięgnąć szczegółowych informacji na temat powyższych zagadnień albo skonsultować konkretną sytuację, zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią.

Autorem tekstu jest Magdalena Łappa – dyrektor kancelarii KL Law Ltd