Apelacja w procesie wewnątrzzakładowym

Prawo pracy w Anglii – Apelacja w procesie wewnątrzzakładowym, autor: Marcin Kozik

Apelacja w procesie wewnątrzzakładowym, czyli inaczej odwołanie od decyzji dyscyplinarnej jest bardzo istotnym stadium w rozwiązywaniu sporów w miejscu pracy. Choć nieuregulowane żadną ustawą i nawet nieobowiązkowe, nieodwołanie się od decyzji o zwolnieniu z pracy, bądź o przyznaniu ostrzeżenia (warning) może mieć daleko idące konsekwencje.

Po pierwsze, trybunał pracy będzie oczekiwał, że zarówno pracownik jak i pracodawca będą respektować zapisy procedury opracowanej przez ACAS (lub zbliżonej, opracowanej przez pracodawcę). W przypadku zignorowania, lub niedopełnienia procedury, sędzia może podwyższyć zasądzoną kwotę odszkodowania o 25%, gdyby pracodawca nie zastosował się do jej zapisów, a także obniżyć odszkodowanie o 25%, gdyby to pracownik nie dochował procedury.

Po drugie, zaniechanie odwołania przez pracownika w większosci przypadków pogorszy jego szanse na wygranie sprawy. Pracodawca bowiem uniknie niekorzystnej dla siebie decyzji trybunału, jeśli wykaże, że przeprowadził rozsądne dochodzenie i nabrał przekonanie w winę swojego pracownika. Nie oczekuje się bowiem od pracodawcy iż wykaże pracownikowi jego winę ponad wszelką wątpliwość, jak ma to miejsce w postępowaniu karnym.

Odwołanie służy przede wszystkim wykazaniu uchybień w postępowaniu dyscyplinarnym oraz do zakwestionowania przekonania w winę pracownika i często będzie pokrywało się z zarzutami, które pracownik będzie podnosił w pozwie o niesłuszne zwolnienie.

Posiedzenie apelacyjne co do zasady powinno być prowadzone przez innego kierownika, albo osobę wyższą stażem, aniżeli tę, która podjęła decyzję w pierwszej instancji. Czasami pracodawca będzie korzystał z zewnętrznej agencji HR, która przeprowadzi dla niego takie posiedzenie. Podczas apelacyji należy dochować tych samych ”gwarancji procesowych”, co podczas posiedzenia dyscyplinarnego, a mianowicie zapewnić pracownikowi możliwość skorzystania z obecności świadka (kolegi, czy koleżanki z pracy), bądź przedstawiciela związków zawodowych, w których pracownik jest zrzeszony.

Pomimo iż brak ustawowego terminu, w praktyce przyjmuje się, że pracownik będzie miał około 5 do 7 dni na wniesienie odwołania do pracodawcy.

Nasza Kancelaria sporządza odwołania (apelacje) dla większości Klientów podczas pierwszej konsultacji. Jeśli sprawę zleca nam pracodawca, oferujemy nadzór w przeprowadzeniu całego wewnątrzzakłądowego postępowania, a na życzenie Klienta możemy je przeprowadzić sami.

Gdyby Państwo chcieli zasięgnąć więcej informacji na temat powyższego, proszę się kontaktować ze mną pod adresem emailowym: marcin.kozik@prawopracy-londyn.co.uk